Hasičský šport

Súťažné družstvá DHZ Šarišské Bohdanovce

ŽENY - dorast

Požiarny útok s vodou

Na túto disciplínu sú potrební siedmi členovia tímu. Dôležitú úlohu pri útoku hrá hlavne rýchlosť, presnosť a precíznosť. Úlohou tímu je v čo najkratšom čase prepojiť zdroj vody (nádrž), motorovú striekačku, hadice, rozdeľovač a prúdnice, dobehnúť k dvom terčom vzdialeným 75 metrov a potom sa do nich trafiť prúdom vody.

Pri útoku možno tím rozdeliť na dve časti:

 • sací tím - ich úlohou je načerpať vodu z kade
 • útočný tím - ich úlohou je pospájať hadice a roztiahnuť ich

Cieľom tejto disciplíny je v čo najlepšom čase "zhodiť" terče.

Požiarna štafeta

Na túto úlohu je potrebných osem členov tímu, ktorí si po odbehnutí svojich častí odovzdávajú štafetový kolík.

Cieľom štafety je odbehnúť a vykonať jednotlivé úlohy na ôsmich rôznych úsekoch v čo najkratšom čase.


Vykonanie disciplíny - Štafetový beh 8 x 50 m 

Na pokyn hlavného rozhodcu 8 členov družstva nastúpi na jednotlivé úseky a pripraví si náradie. Po kontrole náradia rozhodcami sa pretekári postavia pred hranicu svojho úseku. Štartér vydá povel "PRIPRAVIŤ SA" - "POZOR" a disciplínu odštartuje pomocou zástavky, píšťalky, štartovacej pištole alebo povelom "VPRED".

Pretekár na prvom úseku vyštartuje so štafetovým kolíkom, ktorý ma zastrčený za opaskom alebo ho drží v ruke. Spojí na mieste 2 hadice C navzájom a za hranicou svojho úseku odovzdá štafetový kolík pretekárovi na druhom úseku.

Pretekár na druhom úseku prevezme štafetový kolík, pripojí hadicu B na vtokové hrdlo rozdeľovača, beží do cieľa svojho úseku a odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi.

Pretekár na treťom úseku prevezme štafetový kolík, zapne karabínku ventilového lanka na klapku ventilu sacieho koša a odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi.

Pretekár na štvrtom úseku prevezme štafetový kolík, prenesie prenosný hasiaci prístroj a postaví ho na pripravenú podložku. Ak prístroj z podložky spadne do doby odovzdania štafetového kolíka ďalšiemu pretekárovi, môže sa vrátiť a prístroj znovu postaviť. Potom odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi.

Pretekár na piatom úseku prevezme štafetový kolík, na mieste napojí hadicu na prúdnicu a odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi.

Pretekár na šiestom úseku po prevzatí štafetového kolíka prenesie vrecko s objímkami (2 ks objímky C a 1 ks objímka B) a položí ho na pripravenú podložku. Vrecko s objímkami nesie žiadnou časťou pri pohľade zhora presahovať hranicu podložky resp. vyznačeného priestoru. Potom odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi.

Pretekár na siedmom úseku prevezme štafetový kolík, naskrutkuje sací kôš na nasávaciu hadicu a odovzdá štafetový kolík ďalšiemu pretekárovi. (Pri kontrole po nadľahčení nasávacej hadice nesmie sací kôš odpadnúť).

Pretekár na ôsmom úseku nadvihne a rozvinie hadicu C, jednu polospojku pripojí na rozdeľovač, na druhú polospojku pripojí štafetový kolík a po pripojení prebehne cez cieľovú čiaru a štafetový kolík položí na zem tak, aby vrátane polospojky bol položený za cieľovou čiarou. Štafetový kolík musí byť pripojený na oba ozuby ešte pred cieľovou čiarou. Odpojenie štafetového kolíka a rozpojenie hadíc je možné až na pokyn rozhodcu, ktorý vykoná kontrolu spojenia.

Pretekári môžu na rozbeh využiť cca 10 m predchádzajúceho úseku.

Pri plnení disciplíny musia byť dodržané tieto zásady

 • Všetky spojenia na štafetovom behu 8 x 50 m musia byť pripojené na dva ozuby.
 • Súťažiaci nesmú upravovať náradie dodané organizátorom súťaže, prípadne odstraňovať podložky dodané organizátorom.
 • Polospojky sa umiestňujú jednotne pre všetky súťažné družstvá buď na zemi alebo podložke s max. rozmerom 50 x 50 cm.
 • Polospojky sa nesmú prenášať a hadice odvíjať z kotúčov, okrem úseku č. 8.
 • Hadice nemôžu byť využívané ako podložka, opora, podpera.

O použití vlastného náradia na štafetovom behu rozhoduje príslušný výcvikový štáb, ktorý o svojom rozhodnutí informuje formou propozícií zúčastnené hasičské družstvá. Pri vykonávaní disciplíny nie je povolené používať polospojky ROTT.

Čas štafety sa meria od vydania povelu k štartu až po prekročenie cieľovej čiary posledným pretekárom.

Štafetu 8 x 50 m je možné pripraviť tak, že dráhy o šírke 1,5 až 2 m sú vedľa seba a pretekári bežia proti sebe. Odovzdávacie a preberacie územie je vždy za čiarou úseku (rozhodujúci je štafetový kolík). Pri odovzdávke môže odovzdávajúci pretekár prekročiť čiaru, ktorá vymedzuje dráhu po dĺžke, avšak musí prebehnúť cieľovú čiaru svojho úseku. Pri štafete na atletickej dráhe alebo inej vhodnej ploche za sebou je odovzdávacie územie vyznačené v dĺžke 15 metrov za hranicou príslušného úseku (rozhodujúci je štafetový kolík). Bežecká trať, štart a cieľ ako aj jednotlivé etapy a odovzdávacie územie pri štafete za sebou sa vyznačujú 5 - 19 cm širokou čiarou, alebo inou vhodnou látkou, ktorá nie je pre pretekárov nebezpečná. Šírka štartovacej čiary je započítaná do jej dĺžky. Cieľová čiara sa do dĺžky nezapočítava. Trate je možné vyznačiť aj fóliou, špagátom a zástavkami, ktoré musia byť sklopené pod uhlom 45 stupňov smerom od dráhy. Upevnenie zástaviek musí byť riešené tak, aby nevznikol úraz v prípade pádu pretekára.

Hodnotenie disciplíny - Štafetový beh 8 x 50 m

 • Ak pretekár nesplnil predpísanú úlohu na jednotlivých úsekoch - za každý prípad 10 bodov
 • Ak pretekár stratil osobnú výstroj (po odovzdaní štafetového kolíka nie je dovolené vystrojiť sa stratenými súčasťami výstroja) za každý prípad: 5 bodov
 • Ak pretekár hádzal štafetový kolík alebo ho držal a prenášal v zuboch (za každý prípad): 5 bodov
 • Ak pretekár odpojí prúdnicu a hadice v cieli pred pokynom a kontrolou rozhodcom: 5 bodov
 • Ak pretekár nesprávne odovzdával resp. preberal štafetový kolík - pred čiarou resp. za čiarou odovzdávacieho územia - za každý prípad: 5 bodov
 • Za krátenie dráhy (pri štafete na ovale) alebo za kríženie dráhy - za každý prípad: 10 bodov

Pokus pri štafetovom behu je neplatný

 • Ak hasičské družstvo nenastúpi k plneniu disciplíny podľa časového plánu resp. po vyzvaní
 • Po dvoch chybných štartoch družstva
 • Ak družstvo neprinesie štafetový kolík - prúdnicu do cieľa
 • Ak pretekár splní úlohu na inom úseku ako je predpísané
 • Ak družstvo nemá pripravené náradie v rámci časového limitu 5 minút
 • Ak pokus nie je ukončený do troch minút